Vandômian

 

 Brand architecture reinforces values through images and the whole identity is articulated around the use of typography and variable color, resulting in an identity with the ability to encompass different styles, but always from of elegance.Through photography we seek to convey a young and informal style and working with simple elements linked to the idea of everyday life.

L’arquitectura de marca reforça els valors a través de les imatges i tota la identitat s’articula entorn a la utilització de la tipografia i el color variable, donant com a resultat una identitat amb la capacitat d’englobar diferents estils, però sempre des de l’elegància. A través de la fotografia es busca transmetre un estil jove i informal i treballant amb elements senzills vinculats a la idea del dia a dia.

 
Brand Identity / Web Design / Packaging

Clients
Vandômian

Colaboration
Judit Musachs
Xantal Fernós 

 

VANDÔMIAN_2
VANDÔMIAN_3
vandomian05_artdirection

EMAIL       JUDITVILARASAU@GMAIL.COM

INTAGRAM      @JUDITVILARASAU

@2020 JUDIT VILARASAU CREUS. ALL RIGHTS RESERVED.